Waardeketen

VCN Mass Turning B.V.

Waardeketen

Waardeketen

De ketenverantwoordelijkheid van de NOM ligt vanuit haar strategische doelstellingen en kernactiviteiten, het tijdelijk verstrekken van risicodragend kapitaal, acquisitie en retentie van bedrijven en innovatie, voornamelijk in de regio. Onze activiteiten dragen bij aan economische, sociale en milieu-aspecten van duurzame ontwikkeling.

De afdelingen NOM Finance, NOM Foreign Direct Investment en NOM Business Development hebben ieder een andere waardeketen, van waaruit ze elkaar op tal van manieren versterken en ze actief kansen voor elkaar genereren. In de volgende paragrafen wordt de waardeketen per afdeling beschreven.

De keten waar de NOM onderdeel van uitmaakt, loopt vanaf het MKB waar de NOM inkoopt, tot en met het MKB waarin de NOM investeert, aan adviseert en mee samenwerkt in acquisitie- en innovatieprojecten. De NOM koopt diensten en kantoorartikelen en maakt gebruik van leaseauto’s. In die zin hebben we een beperkte impact op economische-, sociale- en milieuaspecten in de inkoopketen. Omdat de NOM binnen de inkoopketen geen actieve rol als ketenpartner speelt, wordt dit onderdeel van de keten als niet materieel beschouwd en niet beschreven. De NOM is niet betrokken bij externe controle op ketenbeheer.

NOM Finance

NOM Finance verstrekt risicodragend kapitaal aan kansrijke MKB-ondernemingen in Noord-Nederland in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. Hiermee kunnen ondernemingen starten of groeien. Een aanzienlijk deel van de doelgroep wordt gevormd door starters, technologie-gedreven en innovatieve ondernemingen. Ook het bestaande bedrijfsleven, groeiende bedrijven en bedrijven waar overname of bedrijfsopvolging aan de orde is, zijn een belangrijk deel van de doelgroep. De participaties en leningen liggen in een segment met hogere risico’s. Het gaat echter wel om in de kern gezonde bedrijven en business cases met goede rendementsperspectieven.  Zo wordt het fonds revolverend gehouden en kan aan de rendementseisen van de aandeelhouders worden voldaan.

De aandeelhouders van de NOM hebben bij de oprichting van de NOM kapitaal ingebracht. Met de opbrengsten van de financieringsactiviteiten financiert NOM Finance haar eigen activiteiten, inclusief personeelskosten. Daarnaast moet de koopkracht van het beschikbaar gestelde vermogen in stand gehouden worden zodat we in de toekomst risicodragend kapitaal kunnen blijven verstrekken. Dat wil zeggen dat het financieringsbedrijf na aftrek van kosten, in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat ten minste gelijk is aan het inflatiepercentage. 

NOM Finance werkt bij de totstandkoming van een financiering samen met de onderneming, adviseurs, banken, private investeerders en/of participatiemaatschappijen. Ook wordt de samenwerking gezocht met partijen die nieuwe vormen van financiering aanbieden, zoals kredietunies en crowdfunding platforms. De financiële betrokkenheid van NOM Finance is altijd voor een bepaalde periode. Daarna worden de aandelen (terug)verkocht, wordt de eventuele lening afgelost en wordt de opbrengst weer elders geïnvesteerd.

NOM Finance onderscheidt zich van andere (private) participatiemaatschappijen door een langere termijn focus. We zijn een actieve aandeelhouder en denken mee met de ondernemer bij het realiseren van plannen. Ons uitgangspunt is het aangaan van een duurzame samenwerking met de bedrijven waarmee wij een financieringsrelatie hebben. Snelle winst is geen doel: NOM Finance richt zich op actieve participatie en een bedrijfsspecifieke aanpak waarmee positief rendement op termijn wordt gecreëerd. Dat is een duurzame basis voor continuïteit van de onderneming.

NOM Finance biedt naast kapitaal in geld ook menselijk kapitaal in de vorm van denkkracht, advies en begeleiding. Het doel: groei van omzet, winst en duurzame werkgelegenheid. Daarvoor wordt naast de eigen deskundigheid gebruik gemaakt van de deskundigheid van de andere afdelingen van de NOM en, waar nodig, van externe specifieke deskundigheid. De NOM voert het beheer van de zelfstandige provinciale investeringsfondsen Doefonds Fryslân en MKB-Fonds Drenthe en Investeringsfonds Groningen (IFG) uit. De Provincies hebben deze fondsen in zelfstandige bv’s ondergebracht. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om, in aanvulling op investeringen uit het NOM fonds, bedrijven in de regio te financieren.


Afbeelding 5: Waardeketen NOM Finance
Afbeelding 5: Waardeketen NOM Finance

NOM Foreign Direct Investment

Het NOM Foreign Direct Investment (FDI) team richt zich op het acquireren en begeleiden van nieuwe (buitenlandse) investeerders in Noord-Nederland. We geven advies over vestigingslocaties, zijn op de hoogte van aanwezige bedrijventerreinen, en hebben de juiste contacten met vergunning verstrekkers, energieleveranciers en werkgelegenheidsinstanties.

Ook neemt NOM FDI zelf initiatief om ondernemers te interesseren voor investeringen in het Noorden. In de afgelopen vijf jaar hebben zich mede daardoor bijna 50 bedrijven in het Noorden gevestigd of uitgebreid. Dit is goed voor meer dan 1600 nieuwe banen. De NOM werkt nauw samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een agentschap dat onder het Ministerie van Economische Zaken valt. NOM FDI richt zich op twee sub-taken: acquisitie en retentie. 

Acquisitie

Het acquireren van bedrijven is zo veel mogelijk georganiseerd langs de lijnen van de topsectoren. Om nieuwe investeerders aan te trekken is het van belang een goed beeld van het vestigingsklimaat te schetsen. Voor NOM FDI zijn kennis van de regio en het netwerk de belangrijkste assets. Daarin zit een belangrijk deel van onze toegevoegde waarde. Via ons netwerk doen we kennis op die noodzakelijk is om goede proposities per sector te ontwikkelen. Dit doen we altijd in samenwerking met één of meerdere regio's in het Noorden. 

Ook de nauwe samenwerking met de afdeling Business Development is van belang. Een omvangrijk deel van ons netwerk wordt ook door die afdeling bediend. Voor de uitvoering van de activiteiten ontvangt NOM FDI subsidies en bijdragen van de drie noordelijke provincies, het ministerie van Economische Zaken en verschillende gemeenten uit de regio. 

Leads voor nieuwe buitenlandse investeringen worden gegenereerd door medewerkers van de NOM,  door het NFIA of via onder meer locatieadviesbureaus, accountants, advocaten, makelaars, gemeenten en provincies. NOM FDI begeleidt vanaf dat moment de investeerder bij het gehele proces om te komen tot een besluit tot vestiging. Wanneer wordt besloten tot vestiging, draagt NOM FDI de regie over aan de betrokken gemeente. De NOM neemt de klant op in het Investor Relations programma en blijft op afstand betrokken.

Retentie

Naast acquisitie is het belangrijk om de contacten met gevestigde bedrijven te versterken en verder te ontwikkelen. Samen met het NFIA is hiervoor het Investor Relations (IR) programma ontwikkeld. In dit programma worden jaarlijks de reeds gevestigde (buitenlandse) bedrijven bezocht. Met het lokale management wordt gesproken over de strategie van de onderneming en de resultaten hiervan.

Het NFIA heeft waardevolle contacten met het internationale bedrijfsleven. Ze levert leads waar NOM FDI actief werk van maakt. Door mee te denken met bedrijven, slimme oplossingen te bieden en samen te werken met gemeenten, zorgt de NOM er voor dat gevestigde bedrijven die tegen vestigingsmoeilijkheden of -uitdagingen aanlopen in Noord-Nederland, toch in de regio (kunnen) blijven. De NOM treedt hierbij op als adviseur of bemiddelaar ten behoeve van de verankering van de vestigingen.

Voor zowel acquisitie als retentie is de NOM onderdeel van het Invest in Holland netwerk.  Dit netwerk bestaat uit het NFIA en alle regionale acquisitiepartijen, waaronder de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en stedelijke en provinciale organisaties.


Afbeelding 6: Waardeketen NOM Foreign Direct Investment
Afbeelding 6: Waardeketen NOM Foreign Direct Investment

NOM Business Development

NOM Business Development (NOM BD) ontwikkelt samen met bedrijven in de regio innovatieve projecten die de potentie hebben op termijn te leiden tot toegevoegde waarde voor de noordelijke economie en voor de deelnemende bedrijven. Door hun omvang en innovatieve karakter dragen de projecten bij aan de versterking van de structuur en de concurrentiekracht van de economie van Noord-Nederland. Eigenlijk is NOM BD de kraamkamer van nieuwe ideeën, met een slagvaardig team dat kansen en trends probeert om te zetten in vernieuwing voor het Noord-Nederlandse bedrijfsleven. Voor de uitvoering van deze activiteiten ontvangt NOM Business Development subsidie van de drie noordelijke provincies en het Ministerie van Economische Zaken.

Vanuit een projectidee wordt een projectgroep geformeerd met daarin ondernemers en kennisinstellingen. BD begeleidt het proces en ondersteunt met kennis en expertise. Om deze rol te kunnen vervullen zijn onze medewerkers voortdurend in gesprek met ondernemingen, kennisinstellingen en overheden. Zo blijven ze op de hoogte van nieuwe technologische ontwikkelingen zodat ze de vertaalslag kunnen maken naar ideeën voor innovatie. De inbreng van onze mensen vormt hier de toegevoegde waarde.

Veel projecten betreffen initiatieven waar bedrijven uit verschillende sectoren bij betrokken zijn. Zo komen verschillende impulsen en opvattingen bij elkaar en ontstaat een kruisbestuiving waaruit nieuwe producten en diensten kunnen voortkomen. Wij faciliteren het samenwerken tussen de verschillende partijen om een idee naar een product of marktrijpe technologie te ontwikkelen.

Ook helpt NOM BD met de totstandkoming van de financiering.  Vaak wordt een groot deel door de betrokken partijen zelf gefinancierd, aangevuld met kapitaal van bijvoorbeeld kennisinstellingen en subsidies. Tenslotte dragen wij bij door constant de vraag te blijven stellen of de ontwikkeling nog steeds relevant is. Waar nodig sturen we bij.  


Afbeelding 7: Waardeketen NOM Business Development
Afbeelding 7: Waardeketen NOM Business Development