Verslag van de RvC

Donkergroen B.V.

Verslag van de RvC

Verslag van de Raad van Commissarissen

2015 is een succesvol jaar geweest voor de NOM, met een positief resultaat van € 2,8 miljoen. Het aantal door NOM Finance uitgezette financieringen steeg wederom ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook het ontwikkelingsbedrijf was in 2015 succesvol. Een voorbeeld is de samenwerking binnen Region of Smart Factories (RoSF). Dit consortium wordt geleid door de belangrijke noordelijke 'Original Equipment Manufacturer' (OEM) bedrijven Philips Drachten, Fokker Hoogeveen en CIG Centraalstaal Groningen. RoSF is afgelopen jaar uitgegroeid tot een breed cluster bestaande uit 35 bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en draagt bij aan de zichtbaarheid van Noord-Nederland als high tech-regio.

Ook Greenlincs, het programma gericht op Agrifood en Biobased Economy, ontwikkelt zich sinds de start in 2014 goed. De toegenomen betrokkenheid en inzet van bedrijven en kennisinstellingen leidde tot de identificatie en verdere ontwikkeling van een aantal icoonprojecten. Tevens speelt de NOM een belangrijke rol in de business development rondom het watercluster. De NOM draagt zo via projectondersteuning bij aan een groene en circulaire economie en aan de implementatie van de Noordelijke Innovatie Agenda. Deze activiteiten bieden duidelijk perspectief voor regionale ontwikkelingen en kansen voor het MKB.

NOM Foreign Direct Investment heeft eveneens goede resultaten behaald. Werd de afgelopen jaren een aantal hoogwaardige, grote projecten gerealiseerd, in 2015 waren dat deels kleinere projecten met banen aansluitend bij lagere opleidingsniveaus. Zeer vermeldenswaardig is de rol die de NOM heeft gespeeld bij het creëren van nieuwe kansen voor de Philips vestiging in Emmen en het behoud van productie in de voormalige vestiging van Haribo in Hoogezand. De Business Development activiteiten in de topsectoren in de noordelijke regio, waaronder de Chemie en HTSM-sector, zullen de komende jaren leiden tot het aantrekken van nieuwe ondernemingen en dragen bij aan verbetering van de economische structuur. Ook het multipliereffect uit de activiteiten van FDI draagt in grote mate bij aan het realiseren van een positieve sociaaleconomische impact. De Raad is van mening dat de draagwijdte van deze activiteiten breder uitgedragen en onderstreept mag worden.

In de bovengemiddelde resultaten zien wij de groeiende rol van regionale ontwikkelingsmaatschappijen terug.  Als NOM kennen wij de regio en zijn wij goed op de hoogte van wat er speelt bij ondernemers. Door onze aansluiting bij nationale en regionale overheden zijn wij in staat ondernemers de weg te wijzen in de regio, maar ook op nationaal en Europees niveau. Tevens zijn wij als financier onderscheidend van commerciële partijen in onze bereidheid om grotere risico’s te accepteren. Zeker aan bedrijven die kansen voor groei bieden is de NOM bereid een steentje bij te dragen. Hiermee wordt een deel van de markt bediend die anders niet in aanmerking zou komen voor financiering. Desondanks hanteren we een kritische houding in ieder financieringstraject, waarbij risico’s altijd duidelijk in kaart worden gebracht. Ondernemingen zonder toekomstperspectief zullen niet door de NOM gefinancierd worden. Hoewel dergelijke financieringsbesluiten soms onbegrip oproepen bij partijen die het maatschappelijk belang vooropstellen, zet de NOM deze gedragslijn voort.

Samen met de directie heeft de Raad in 2015 de gesprekken met de aandeelhouders over de versterking van het eigenaarschap van de Provincies voortgezet. We zijn verheugd met de overeenkomst die bereikt is tussen het ministerie van Economische Zaken en de 3 noordelijke Provincies betreffende een nieuwe aandelenverhouding. De Provincies zullen gezamenlijk voor 50% aandeelhouder worden, waarmee het regionale eigenaarschap en de daarbij behorende verantwoordelijkheden vergroot worden. De Raad benadrukt het belang hiervan voor regionale economische ontwikkeling. Tevens is de betrokkenheid van de Provincies verder versterkt met de toevoeging van een derde provinciaal fonds, dat voor beheer bij de NOM is ondergebracht.

Medio december 2015 is de gehele governance structuur van de NOM besproken en is besloten tot de instelling van een Investeringscommissie. Daarmee wordt een scheiding aangebracht tussen de rol van de Raad van Commissarissen als toezichthouder en de Investeringscommissie als adviesorgaan. Op deze wijze wordt onafhankelijke beoordeling van financieringen verder geborgd. De nieuwe commissie zal bestaan uit drie leden, en kan op ad hoc basis aanvullende leden betrekken tot een maximum van zeven.

Mijn eerste volledige jaar als Voorzitter heb ik met veel voldoening volbracht. De belangrijke functie die de NOM vervult ten aanzien van regionale sociaaleconomische ontwikkeling wil ik onderstrepen. We richten ons op het bieden van continuïteit en perspectief aan ondernemers in de regio, met het behoud van arbeidsplaatsen als uitgangspunt. Door onze positie in de ketensamenwerking is de invloed die de NOM heeft op het behoud en de creatie van banen soms onvoldoende zichtbaar.

De aandeelhouders hebben in 2015 de benoemingen goedgekeurd van de heer Ben Woldring en mevrouw Sandra Korthuis tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van 4 jaar. Eerder in 2015 trad ook de heer Jan Kruse als commissaris aan. In de nominatie van nieuwe leden is expliciet gelet op diversiteit in leeftijd, expertise en gender. De drie nieuwe leden zorgen voor verjonging en hebben gevarieerde expertise op het gebied van ondernemerschap en ervaring in het bedrijfsleven meegebracht. Ook wordt met de toetreding van de eerste vrouw naast vier mannen gewerkt aan een meer balanceerde man-vrouw verhouding.

Met een optimistische toekomstverwachting voor ogen, kijk ik ernaar uit om in 2016 onze rol als toezichthouder van de NOM de vervullen.

R. Rabbinge, voorzitter Raad van Commissarissen

Afbeelding 1: Raad van Commissarissen NOM
Afbeelding 1: Raad van Commissarissen NOM

Een kort overzicht van de activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2015

 • De Raad vergaderde elf maal in de aanwezigheid van de directie, waarvan één maal schriftelijk.
 • Er zijn vijf nieuwe financieringen goedgekeurd uit het Groei & Overname fonds.
 • Er zijn zes herfinancieringsvoorstellen goedgekeurd uit het Groei & Overname fonds.
 • Er werd kennis genomen van zeven nieuwe financieringen uit het Aanjaagfonds, waarvoor geen formele toestemming van de Raad is vereist.
 • Er zijn geen verkopen gerealiseerd.
 • Maandelijks werd de Raad geïnformeerd over mutaties en ontwikkelingen in de portefeuille.
 • Tweemaal werden de gehele portefeuille en de daaraan verbonden risico’s besproken.
 • Aan de hand van de kwartaalrapportages werd de financiële performance van de portefeuille besproken.
 • De Raad is geïnformeerd over ontwikkelingsprojecten en de daaraan verbonden risico’s.
 • De Raad heeft eenmaal buiten de aanwezigheid van de directie haar eigen functioneren en het functioneren van de directie geëvalueerd.

De directie heeft het jaarverslag en de jaarrekening over het boekjaar 2015 opgesteld. De Raad van Commissarissen heeft op 27 mei 2016 kennis genomen van de goedkeurende verklaring van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. met betrekking tot de jaarrekening. De Raad heeft de jaarrekening volgens deze rapportage goedgekeurd en voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). 

Preadvies

Wij stellen de AvA voor de balans, winst en verliesrekening en de toelichting vast te stellen. Inzake het resultaat stellen wij voor de winst van € 2,8 miljoen euro toe te voegen aan de overige reserves.

Raad van Commissarissen, Groningen 27 mei 2016 

 • Prof. dr. ir. R. Rabbinge
 • J.E. de Vries
 • Drs. J. Kruse
 • B.P. Woldring
 • Mr. S.E. Korthuis