Risicobeheersing

Kampen Industrial Care B.V.

Risicobeheersing

Interne bedrijfsvoering

Om de realisatie van onze doelstellingen te waarborgen, heeft de NOM een managementbeheerssysteem ingericht gericht op de kernprocessen. Daar de maatschappelijke aspecten van ondernemen integraal deel uitmaken van deze processen, worden de doelstellingen hierop gemonitord via het algemene managementbeheerssysteem.

Dit systeem is ingericht op basis van de door de NOM uitgevoerde risico-analyse. We volgen risico's door het jaar heen en nemen waar nodig maatregelen. De belangrijkste risico's kunnen worden onderscheiden met betrekking tot de volgende aspecten:


Interne organisatie

IT beheer

archivering

integriteit

calamiteiten

Financieel

waardering participaties

liquiditeit

fiscale risico's

 

Strategisch

politieke risico’s

wet- en regelgeving

concurrentie

imago

Operationeel

operationele doelstellingen

interne procedures

personeel

financiering van de activiteiten

Risico's en beheersmaatregelen

De geïnventariseerde risico's met betrekking tot deze aspecten zijn in 2015 geëvalueerd. Hierbij is geconstateerd dat de kans dat de risico's zich voor doen, en de impact indien dit gebeurt, nog actueel zijn.  

Wanneer zowel de kans dat het risico zich voordoet, als de impact wanneer dit gebeurt, laag is, dan accepteert de NOM het risico. Wanneer de kans laag is, maar de impact hoog, wordt het risico verzekerd. Bij een hoge kans dat een risico zich voordoet, onafhankelijk van de impact, zijn beheersmaatregelen gedefinieerd welke onderdeel uitmaken van de bedrijfsprocessen.

Zo zijn onder andere beheersmaatregelen getroffen voor de volgende geïdentificeerde risico's:

Risico Beheersmaatregel
IT-beheer/cybercrime In het IT-beleid is vastgelegd hoe om moet worden gegaan met IT-middelen en systemen waar mee wordt gewerkt zodat veiligheid en continuiteit kan worden gegarandeerd. Periodiek vindt er een inventarisatie plaats m.b.t. de informatie en continuïteitrisico’s voor de NOM.
Veranderingen wet- en regelgeving Screenen en aanpassen arbeidsovereenkomsten naar aanleiding van veranderde wet- en regelgeving (zie ook Ethiek en integriteit).
Interne procedures Gelet op de omvang van de organisatie is niet overal functiescheiding mogelijk. In overleg met de externe accountant wordt jaarlijks getoetst of de risico’s voldoende beheersbaar zijn.
Participaties/imago Screenen en beoordelen van activiteiten van participaties op schending mensenrechten, naleving wet- en regelgeving en grote milieurisico’s.
Waardering participaties Ieder half jaar worden participaties gewaardeerd en op basis daarvan het voorzieningenniveau bepaald.
Imago Door proactieve communicatie sturen we op het beeld dat de buitenwereld van ons heeft. Dit doen we door veelvuldig contact met de aandeelhouders en via relatiemanagement en perscontacten. Daarnaast zijn we in 2015 gestart met interne social media trainingen, waarmee we ons imago zo goed mogelijk proberen neer te zetten. 

Tabel 4: Geïdentificeerde risico’s en beheersmaatregelen

Daarnaast zijn maatregelen getroffen ten aanzien van risico’s met betrekking tot het aspect financiering. Eind 2015 is een akkoord tot stand gekomen tussen aandeelhouders. In de gemaakte afspraken is de basisfinanciering voor de komende jaren veiliggesteld. De continuïteit van de NOM op haar kerntaken is daarmee geborgd.

De systemen, die tot doel hebben de geïnventariseerde significante risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld optimaal te beheersen, zijn op orde. Zij kunnen echter geen absolute zekerheid bieden tegen het niet realiseren van ondernemingsdoelstellingen, noch kunnen zij alle onjuistheden, verlies, fraude en overtredingen van wetten of regels geheel voorkomen.

Met de Raad van Commissarissen is afgesproken om de werkzaamheden inzake de risicobeheersing in zijn geheel te evalueren. In 2015 zijn we daarmee gestart, in het voorjaar van 2016 zal dit met de Raad van Commissarissen worden besproken.