Organisatieprofiel

Van Spijker Infrabouw B.V.

Organisatieprofiel

Algemeen

De NOM is een van de vijf regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. De aandelen zijn in bezit van het ministerie van Economische Zaken en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

De NOM houdt zich bezig met drie kerntaken:

  • NOM Finance: Het verstrekken van financiering aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland; 
  • NOM Foreign Direct Investment (FDI): Het acquireren van (buitenlandse) bedrijven voor Noord-Nederland en accountmanagement voor het bestaande bedrijfsleven in Noord-Nederland;
  • NOM Business Development (BD): Het omzetten van een concreet idee naar een project (van idee naar een renderend product). 

Wij geloven in de kracht van Noord-Nederland en willen bijdragen aan een gezond en duurzaam Noord-Nederland voor ons en onze kinderen. Voor de NOM betekent dit het op de juiste wijze stimuleren van de Noord-Nederlandse economie waarbij we rekening houden met trends en ontwikkelingen in de omgeving (zie Verslag van de directie). Op basis hiervan hebben wij onze visie, missie en strategie geformuleerd.

Visie

Een economisch toekomstbestendig Noord-Nederland


 

Missie

De N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) heeft als missie om de permanente katalysator van economische ontwikkeling in Noord-Nederland te zijn.


 

Strategie

De NOM wil haar doel, de werkgelegenheid in Noord-Nederland bestendigen en ontwikkelen door het stimuleren van duurzaam winstgevende economische activiteiten, bereiken door het tijdelijk verstrekken van risicodragend kapitaal, acquisitie en retentie van bedrijven en innovatie.

Daarbij realiseren we ons dat investeringen steeds minder een direct effect hebben op werkgelegenheid. Door toelevering en outsourcing wordt buiten het investerende bedrijf soms meer werkgelegenheid gecreëerd dan erbinnen.

De NOM is georganiseerd naar de aard van haar activiteiten en bestaat uit de afdelingen NOM Finance, NOM Foreign Direct Investment en NOM Business Development. De strategie wordt jaarlijks door het Managementteam herijkt.  Daarin wordt de input vanuit de verschillende afdelingen meegenomen. In 2016 zal de strategie worden herzien in een interactief proces met medewerkers, stakeholders en aandeelhouders.

Afbeelding 2: Bedrijfsmodel van de NOM
Afbeelding 2: Bedrijfsmodel van de NOM

Uit deze strategie volgt een proces van waardecreatie. In Waardeketen wordt per afdeling het bedrijfsmodel en de waardeketen toegelicht. Bij de invulling van het bedrijfsmodel zijn de trends en ontwikkelingen uit de omgeving, zoals beschreven in het Verslag van de directie  in acht genomen. Een breder inzicht in de producten en diensten van de afdelingen, en de markten waarin de NOM opereert, wordt beschreven in het hoofdstuk Realisatie

Met de aandeelhouders is in de loop van 2012 het beeld met betrekking tot de langetermijnontwikkeling binnen Noord-Nederland gedeeld. De door de provincies vastgestelde speerpunten daarin vallen ten dele samen met de door het ministerie van Economische Zaken gepresenteerde Topsectoren. Als afgeleide daarvan heeft de NOM haar maatschappelijke doelen uitgezet tot en met 2016.

In 2014 is blijvend afstemming gezocht met de aandeelhouders als financiers van onze werkzaamheden. De uitvoering van projecten door de NOM, zoals bijvoorbeeld in de vorm van de clusters Greenlincs en Flinc, valt daar ook onder. De lange termijn doelstellingen worden jaarlijks in het werkplan vertaald naar concrete doelen. Na afloop van het jaar wordt de realisatie geëvalueerd met de aandeelhouders op basis waarvan de doelen voor het volgende jaar eventueel worden bijgesteld. In 2015 was, naast het verder ontwikkelen van het cluster voor smart industries, het bijdragen aan de ontwikkeling van circulaire economie, een belangrijk thema.

Organisatiestructuur

Afzetmarkt en vestiging

De werkzaamheden van de NOM zijn gericht op de versterking van de private sector van Noord-Nederland. Vanuit NOM FDI zijn er intensieve contacten met ondernemingen in onder andere de VS, Japan, en Noord-Europa. De publieke en private sector in Noord-Nederland worden als afzetmarkt aangemerkt. De NOM heeft haar hoofdkantoor in Groningen en een dependance in Leeuwarden.

Eigendomsstructuur

De organisatie is een naamloze vennootschap. De aandelen zijn voor 99,97% in het bezit van het ministerie van Economische Zaken en voor 0,03% in het gelijke bezit van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Naar aanleiding van het in 2015 met de Provincies en het ministerie van Economische Zaken bereikte principeakkoord wordt dit in 2016 gewijzigd. De Provincies worden voor 50% aandeelhouder. Dit zal bekrachtigd worden tijdens de aandeelhoudersvergadering op 30 juni 2016.  

De vennootschap wordt aangestuurd door de directie en heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt.

Operationele structuur

De NOM heeft vier 100% dochterondernemingen, te weten Venture Kapitaalfonds III B.V., B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. die, evenals de NOM, voorzien in risicodragend kapitaal. De vierde dochteronderneming, Venture Kapitaalfonds II B.V., is in 2014 omgezet in het Innovatiefonds Noord-Nederland B.V.

Het Venture Kapitaalfonds III B.V. is mede gefinancierd met Europese gelden en daarmee gebonden aan Europese regelgeving. De investeringen van B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. zijn provincie gebonden. De dochterondernemingen hebben geen personeel in dienst.

De volgende kengetallen geven de omvang van de organisatie weer:

  2015 2014
Opbrengsten financieringsbedrijf (in € x 1.000) 7.252 18.383
Opbrengsten ontwikkelbedrijf (in € x 1.000) 2.932 3.026
Totale opbrengsten (in € x 1.000) 10.184 21.409
Omvang portefeuille (in € x 1.000) 30.805 21.913
Omvang overige activa (in € x 1.000) 42.879 60.766
Omvang totale activa (in € x 1.000) 73.807 82.825
Gemiddeld aantal FTE 38,8 36,8

Tabel 2: Omvang van de organisatie

Personeel

Afbeelding 3: medewerkers NOM
Afbeelding 3: medewerkers NOM

De NOM bestaat uit de afdelingen NOM Finance, NOM Foreign Direct Investment en NOM Business Development, die ondersteund worden door een stafafdeling bestaande uit de functies Algemene Zaken, Administratie & Financiën en Communicatie. De organisatie kan schematisch als volgt worden weergegeven: 


 
Afbeelding 4: Organisatieschema
Afbeelding 4: Organisatieschema

  2015 2014
Gemiddeld aantal medewerkers 40 43,5
Aantal medewerkers ultimo 2015 42 44
Aantal fte's ultimo 2015 37,0 39,1
Gemiddeld aantal medewerkers met een vast contract 35 38
Gemiddeld aantal fte's 38,8 36,8
Gemiddeld aantal fte's Finance* 12,7 11,3
Gemiddeld aantal fte's FDI/BD 10,9 10,1
Gemiddeld aantal fte's gecoördineerde projecten** 6,2 6,5
Gemiddeld aantal fte's Staf*** 9,0 8,8
% vrouwen (in fte's) 35% 35%
% Management (in fte's) 8% 10%
% Parttime (minder dan 36 uur) 35% 21%
% indirect (in fte's) 27% 30%
% gedetacheerd bij andere bedrijven 5% 7%
Aantal mensen gedetacheerd bij de NOM 0 0,8
Aantal zelfstandigen aan het werk bij de NOM - -

Tabel 3: Personeelsbestand

* inclusief medewerkers van Doefonds, MKB Fonds en Investeringsfonds Groningen
** inclusief medewerkers Flinc en Greenlincs
*** inclusief medewerkers administratie, communicatie, algemene zaken en directie

Personeelsbestand

In 2015 werkten gemiddeld 40 (38,8 FTE) medewerkers bij de NOM. Het aantal werknemers is daarmee iets gedaald ten opzichte van 2014. In aantal FTE zijn we echter iets toegenomen. Organisatie-breed streven we naar een optimaal evenwicht in de verhouding man/vrouw. Het totaal aantal vrouwen is met 35% gelijk gebleven. In totaal zijn er in 2015 2 FTE mannen uit dienst getreden en 3,39 FTE vrouwen. Daar zijn 1,75 FTE mannen en 2,75 FTE vrouwen voor terug gekomen als nieuwe collega's.

Alle medewerkers werken vanuit het kantoor in Groningen en kunnen gebruik maken van de dependance in Leeuwarden.


Figuur 1: verhouding man-vrouw (fte)


Organisatorische wijzigingen

In een extra Vergadering van Aandeelhouders medio december 2015 is de gehele governance structuur van de NOM besproken. Tijdens deze vergadering zijn de statuten geactualiseerd en is besloten tot de instelling van een Investeringscommissie. Daarmee wordt een scheiding aangebracht in de rol tussen toezicht, de Raad van Commissarissen, en advies, de Investeringscommissie. Op deze wijze is er sprake van scheiding van verantwoordelijkheid m.b.t. de besluiten rondom investeringen

Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in beleid en doelstellingen. Significante wijzigingen in waardeketen zijn opgenomen in de GRI tabel.

Ethiek en integriteit

Gedragscode

In de arbeidsvoorwaardenregeling van de NOM zijn gedragscodes opgenomen ten aanzien van omgangsvormen, het gebruik van social media en van PC’s, laptops en telefoons. Daarnaast is een klokkenluidersregeling opgenomen en een klachtenregeling, voor klachten binnen de hiërarchische lijn. Bij indiensttreding ontvangen werknemers de arbeidsvoorwaardenregeling. Deze is ook beschikbaar op het intranet. De code is in 2015 niet aangepast.

Wel is in 2015 een medewerkersonderzoek gestart aan de hand van vrijwillige gesprekken met medewerkers. Uit dit onderzoek blijkt een hoge mate van betrokkenheid bij de maatschappelijke opdracht van de NOM. De vrijheid en variëteit m.b.t. de werkzaamheden wordt hoog gewaardeerd. Een aandachtspunt is de onderlinge uitwisseling van kennis en informatie. De collegiale samenwerking wordt als belangrijkste verbeterpunt gezien. In 2016 zal daar gericht aandacht aan worden besteed.

Externe klachtenregeling

De NOM kent als private serviceverlener in een B2B omgeving geen externe klachtenregeling. Klantvriendelijkheid dient wel als uitgangspunt voor ons handelen. Wanneer stakeholders klachten hebben over het functioneren van de NOM, wordt per individueel geval gereageerd.

In het afgelopen jaar hebben wij één klacht ontvangen. Deze klacht ontvingen we eind december en is begin 2016 met de betreffende partij besproken en afgehandeld.