Onze stakeholders

Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V.

Onze stakeholders

Wie zijn onze stakeholders

Voor het identificeren en selecteren van stakeholders gaat de NOM uit van de waardeketens van de afdelingen. Deze ketens beschrijven hoe de toegevoegde waarde van de NOM tot stand komt en welke middelen en partijen daarbij betrokken zijn. De NOM is afhankelijk van haar aandeelhouders, subsidieverstrekkers en opdrachtgevers. De belangrijkste taak van de NOM is het aan elkaar verbinden van de partijen. Zowel financiers als de betrokken partijen merkt de NOM aan als stakeholder.

In 2015 is NOM Finance beheerder geworden van een derde provinciaal investeringsfonds, het provinciaal Investeringsfonds Groningen (IFG), opgericht door de provincie Groningen. Dit in aanvulling op de al in beheer zijnde fondsen van de provincies Fryslân (Doefonds) en Drenthe (MKB-fonds). Met drie provincies als opdrachtgever van NOM Finance voor fondsbeheer, onderscheidt de NOM “overheden als opdrachtgever” als noemenswaardige stakeholders. Hieronder vallen ook de gemeenten als opdrachtgever van NOM FDI voor het genereren van leads voor acquisitie.

De directeur en het management zijn in wisselende samenstelling gesprekspartner in de formele en informele overleggen met aandeelhouders, subsidieverstrekkers en lokale overheden. Daarnaast zijn zij regelmatig in gesprek met werknemers, ondernemingen in de regio en de kennisinstellingen. De uitkomsten van de dialogen zijn belangrijke input voor het aanscherpen van ons beleid en onze strategie. Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste stakeholdergroepen en hun verwachtingen ten aanzien van de NOM.

Stakeholder Contactmomenten Verwachtingen
stakeholder
Ambitie NOM
Ondernemingen in de regio - Bijeenkomsten (>10 x per jaar)
- Eén op één afspraken (>1000 x per jaar)
- De NOM als financier
- De NOM als kennispartner
- De NOM als schakel tussen instellingen
- Financieren stuwende bedrijven
- Kennisbank zijn voor ondernemingen
- Schakel tussen bedrijven
- Schakel tussen de regio en het buitenland
Aandeelhouder / subsidieverstrekker - AvA (1 x per jaar)
- Tussentijdse formele en informele overleggen (>100 x per jaar)
- Periodieke verslaglegging (4 x per jaar)
- Bijeenkomsten aandeelhouders (3)
- Revolverendheid fonds
- Uitvoering regionaal beleid
- Aansluiting rijksbeleid
- Informatieverstrekking rol NOM
- Het fonds in stand houden
- Doelen NOM behalen, gemeten in
prestatieindicatoren
- Draagvlak en betrokkenheid van Provinciale Statenleden
Lokale overheden - Individuele en gezamenlijke overleggen met Gedeputeerden en/of wethouders (>50 x per jaar)
- Overleggen met ambtenaren (>100 x per jaar)
- Financieren van stuwende
bedrijven
- Uitvoering regionaal beleid
- Bedrijven begeleiden bij vestiging in de regio
- Financieren stuwende bedrijven
- Werkgelegenheid creëren/behouden in de regio
- Bedrijven naar de regio halen
Overheid als opdrachtgever Provincies vanuit Finance:
Bij totstandkoming van de provinciale fondsen:
- Overleggen ambtelijk apparaat en bestuurders (Gedeputeerden EZ).
Na totstandkoming van de provinciale fondsen:
- Contact met accountmanager vanuit provincies.
- Overleg met gedeputeerde tijdens aandeelhoudersvergadering (1x)
- Verslaglegging middels kwartaal en eindejaar rapportages

Provincies vanuit Finance:
- Adequaat en professioneel beheer van provinciale fondsen
- Volgens doelstelling van het specifieke fonds investeringen realiseren.
- Zorgen voor bekendheid van het fonds in de provincie bij ondernemers en financiers.


Provincies vanuit Finance:
- Financiering voor een zo breed mogelijke doelgroep beschikbaar maken op een professionele en bedrijfseconomische verantwoorde wijze.
- Succes maken van het fonds d.m.v. maximale benutting met een maximaal revolverend effect.
  Gemeenten vanuit FDI:
- 4 keer per jaar informeel informeren over voortgang
Gemeenten vanuit FDI:
- Leads genereren voor acquisitie van buitenlandse bedrijven
Gemeenten vanuit FDI:
- Actief leads genereren voor acquisitie t.b.v. vestiging in de regio
Werknemers - Bijeenkomsten gehele organisatie (10 x per jaar)
- Afdelingsoverleggen
(1x per 1-2 weken)
- Bilaterale overleggen
(1x per 1-2 weken)
- Beoordelingscyclus (jaarlijks)
- Directe onderlinge contacten (dagelijks)
- Gezonde inspirerende werkomgeving
- Als NOM en als werknemer een bijdrage leveren aan Noord-Nederland
- Een goede werkgever zijn
- Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers
Burgers in de regio - Geen formeel georganiseerde contacten - Werkgelegenheid - Creëren en behouden van directe en indirecte werkgelegenheid
Leveranciers - Eén op één contacten (>100 x per jaar) - De NOM als klant - Inkopen voor goede prijs/kwaliteit verhouding
- Duurzaam inkopen
Kennisinstellingen - Overleggen inzake ontwikkelen of uitvoeren van projecten (wekelijks) - Gezamenlijk projecten ontwikkelen en/of uitvoeren - Realiseren van innovatie door verbinden van kennis en bedrijfsleven
Niet-Gouvernementele Organisaties - Bijeenkomsten met belanghebbenden in projecten (>12 x per jaar) - Aandacht voor duurzaamheid en andere onderdelen van MVO - Optimale afweging van de belangen van verschillende stakeholders

Tabel 5: Stakeholders

In onderstaande tabel zijn de specifieke in 2015 besproken vraagstukken weergegeven in de tweede kolom. In de derde kolom is per vraagstuk de reactie van de NOM zichtbaar.

Stakeholder Vraagstukken Reactie NOM
Ondernemingen in de regio Financiering zonder deelname in aandelenkapitaal Introductie aanvullende productvariant: de mezzaninelening
  Waarom niet investeren Overwegingen toelichten
  Financiering bij ontwikkeling van innovatieve ideeën tot vermarktbaar product Oprichting Innovatiefonds
  Inpassing van ondernemingen in de supply chain Onderzoek uitvoeren en investeren in aantrekkelijkheid Noordelijke regio
  Beschikbare technologieën In contact brengen met kennisinstellingen en/of bedrijven met deze technologieën
Aandeelhouder / subsidieverstrekker Waarom niet investeren Overwegingen toelichten
  Staatssteun voorkomen Toetsen nieuwe producten aan staatssteunregels en toetsen rente percentages
  Terugdringen algemene subsidie Project gefinancierd werken (bijv. BBE, Flinc NXT)
  Beëindiging kruisfinanciering  
  Financiering bredere doelgroep dan op basis van aandeelhoudersinstructie Beheer provinciale fondsen
  Dividenduitkering Dividenduitkering aan het Rijk regionaal in te zetten voor ontwikkeling in de Noordelijke provincies
  Toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie voor regionaal beleid Akkoord op rol NOM bij uitvoering regionaal economisch beleid
Lokale overheden Waarom niet investeren

Toelichten overwegingen
  Onduidelijke acquisitiestructuur in Noord- Nederland
Acquisitieafspraken met gemeenten
Overheden als opdrachtgever Geen specifieke vraagstukken anders dan voortgang en strategie Informeren via voortgangsrapportages per kwartaal en eindejaar
Werknemers Zekerheid over werkgelegenheid

- In gesprek blijven met aandeelhouders / subsidieverstrekkers en lokale overheden over uitvoering regionaal economisch beleid
- Werknemers betrekken en informeren over de ontwikkelingen
Leveranciers Leverancier worden van de NOM Bij aflopende contracten beoordelen van alternatieven
Niet-Gouvernementele Organisaties Geen specifieke vraagstukken Informatie op verzoek met in acht name van vertrouwelijkheid
Burgers in de regio Waarom niet investeren

Gegeven de vertrouwelijkheid reageren wij niet publiekelijk

  Hoe we waarde creëren
Voortdurend rechtstreeks of via pers en social media toelichting geven

Tabel 6: Stakeholderdialoog in 2015

In gesprek met onze medewerkers

Voor onze medewerkers zijn in 2015 twee personeelsbijeenkomsten georganiseerd. Daarin is in de eerste plaats de algemene gang van zaken besproken. Specifieke agendapunten betroffen onder andere het Eigen Risicodragerschap voor de Ziektewet, de gewijzigde aandeelhoudersverhoudingen en governance structuur, de loonafspraken 2015 en 2016, de nieuwe Arbodienst en het Expertise Centrum Finance.

Dilemma's

Meerdere belangen samenbrengen

Als private onderneming met publieke aandeelhouders is er een voortdurend spanningsveld tussen het als private onderneming opereren en de maatschappelijke wensen en opgaven van de aandeelhouders. Bij het financieren van bedrijven is de beoordeling gebaseerd op het langetermijnperspectief van continuïteit van de onderneming. Ook in het jaar 2015 speelde bij het beoordelen van een aantal aanvragen het spanningsveld tussen die beoordeling en de wens om op korte termijn arbeidsplaatsen te creëren of te behouden een rol. Het maatschappelijke belang vanuit de overheden is daarbij evident. Als organisatie hebben wij ons daar ook voortdurend rekenschap van gegeven bij de beoordelingen, maar toch heeft dat niet in alle gevallen geleid tot een financiering door de NOM. Hierbij is telkens de zorgvuldigheid van het proces doorslaggevend geweest. Dit dilemma is wel met de publieke aandeelhouders besproken om elkaars positie goed voor ogen te hebben. Vanwege vertrouwelijkheid brengen wij deze voorbeelden niet naar buiten.

Een ander dilemma betreft de discussies die we voeren over onze taak met betrekking tot het vergroten van groei en het stimuleren van de ontwikkeling in de regio Noord-Nederland. Dit doet zich voor wanneer we besluiten een doorstart of herstructurering van een lokaal of regionaal verzorgende onderneming niet te financieren. Bijna altijd kunnen andere regionale partijen het wegvallen van de bedrijvigheid binnen de regio Noord-Nederland opvangen of compenseren en is dit reden voor de NOM om niet over te gaan op financiering. Dit heeft er in 2015 toe geleid dat we in enkele gevallen de keuze hebben moeten maken om bedrijven niet te financieren. Het besef dat onze doelstellingen niet altijd te verenigen zijn met de doelstellingen van de individuele bedrijven in de regio is aanwezig en heeft vanzelfsprekend de aandacht van de directie.

Wanneer wij de afweging maken bedrijven al dan niet te financieren, doet zich in het kader van duurzaamheid en circulaire economie het dilemma voor waarbij verschillende aspecten van duurzaamheid om voorrang streven. Duurzaamheid beschouwen wij in de brede zin van het woord waarbij het waarborgen van economische continuïteit in de regio, gezien onze taak, een belangrijke pijler is.

Perspectief voor mensen

Bij de genoemde dilemma’s staat het korte termijn perspectief soms op gespannen voet met het langere termijn perspectief. Ook het hebben van regionale doelstellingen maakt dat we niet altijd tegemoet kunnen komen aan de belangen van lokale ondernemers en bedrijven. Toch benadrukken wij vanuit de NOM in dit jaarverslag juist de kansen die wij voor de toekomst van Noord-Nederland zien. Nieuwe producten en diensten geven een antwoord op de hedendaagse uitdagingen en vragen voor de toekomst. Deze ontwikkelingen brengen kansen met zich mee die resulteren in structurele werkgelegenheid in de regio. Zo worden er Business Development projecten ontwikkeld met het oog op de langere termijn.

Een voorbeeld is het project World Class Composite Solutions (WCCS) dat enkele jaren geleden van start is gegaan. Na een intensieve voorbereiding, waarin de rol van de NOM bestond uit het mede bedenken van de opzet, andere partijen voor het project interesseren en de financiering realiseren, is het project met een groot aantal ondernemingen van start gegaan. De eerste resultaten zijn in februari 2016 gepresenteerd. Het doel is samen slim innoveren. Aanjager en spin in het WCCS-web is Fokker Aerostructures in Hoogeveen. Partners zijn innovatieve MKB- en toeleveringsbedrijven, hogescholen en universiteit en de overheid. Deze ‘hands on’-samenwerking is een belangrijke stap op de weg naar een regionaal kennissysteem rondom de ontwikkeling en de productie van composietmaterialen.

WCCS zet in op materiaalinnovatie en procesoptimalisatie (kwaliteit en kosten). Dat doen we aan de hand van concrete projecten. De productie en werkgelegenheid die dit oplevert, willen we vasthouden in de regio. Dat kan alleen als we slim en efficiënt (betaalbaar) produceren. Ook moeten we investeren in specialistische kennis en kunde van werknemers en toeleveranciers. Een hoogwaardig kennissysteem in de regio is dan ook voorwaarde voor succes.

Een ander voorbeeld is het op initiatief van de NOM in 2014 gevormde consortium van bedrijven en kennisinstellingen onder de naam Region of Smart Factories. Dit consortium is opgezet rondom een aantal belangrijke OEM-bedrijven in de regio (waaronder Philips en Fokker) en is inmiddels uitgegroeid tot een groep van 35 partners, bestaande uit grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en het complete onderwijsveld. De focus van RoSF ligt op het ontwikkelen van ‘Smart Factories’ en verwacht wordt dat met dit project meer dan 600 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd zullen worden. Inmiddels is de financiering voor dit project van ruim 20 miljoen euro veiliggesteld en de uitrol begonnen.

Wij menen dat onze belangrijkste doelen worden bereikt met inachtneming van principes voor duurzame ontwikkeling op lange termijn. We spreken dan ook over werkgelegenheid voor de toekomst. Het realiseren hiervan gaat echter niet over een nacht ijs.